Návrh na rozvod manželství může probíhat dohodou či může jít o sporný rozvod. K tomu se přistupuje, pokud se manželé nedohodnou.
Návrh na rozvod manželství vzor
Chcete-li podat návrh na rozvod manželství, musíte ho směřovat k okresnímu soudu. Návrh na rozvod manželství obsahuje jméno a bydliště navrhovatele či navrhovatelky a odpůrce.
Návrh na rozvod manželství dále obsahuje datum sňatku, místo uzavření sňatku, národnost, státní občanství, informaci o tom, o jaké se jedná manželství (první či opakované).
Dále musí návrh na rozvod manželství obsahovat, zda z manželství vzešly děti, popřípadě je nutné doplnit jejich jména a datum narození.
Navrhovatel popisuje v žádosti průběh manželství, materiální zajištění rodiny, péči o dítě atd. Tím by se mělo dokázat, že je manželství hluboce a trvale rozvráceno a že nelze očekávat obnovení manželského soužití.
Návrh na rozvod se posílá dvojmo a musí být opatřený kolkem v hodnotě 1 000 Kč.
Návrh na rozvod manželství dohodou
Jde-li o návrh na rozvod manželství dohodou, musí obsahovat vyjádření manžela či manželky. Dotyčné zde uvádí, že k žalobě o rozvod manželství připojuje. Tato informace může být soudu zaslaná později nebo může být poskytnutá až při jednání soudu do protokolu.
V žádosti o rozvod dohodou je dále upraveno:
- společné jmění manželů: Týká se nemovitostí a movitých věcí. Společné jmění manželů je upraveno podle § 24/1. Je zde prohlášení o vzájemné znalosti rozsahu, počtu a kvalit movitých věcí.
- vypořádání závazků: Manželé prohlašují, že pokud po určitém dni (zánik společné domácnosti) vznikne jednomu z nich jakýkoliv závazek, nese za něj ten druhý odpovědnost. Jsou zde upravené i stávající závazky – půjčky, hypotéky atd.
- vypořádání finanční hotovosti: Obsahuje informace o uložené finanční hotovosti a o tom, jak bude mezi manželi rozdělena a do jakého data má případně jedna stran vyplatit druhou.
- dohoda o výživném: Stanovuje závazek platit výživné jedné strany druhé.
- bydlení pro dobu po rozvodu: Jde o dohodu o tom, kde budou manželé po rozvodu bydlet. Je tu i závazek jedné strany, že se odhlásí z trvalého pobytu ve společné domácnosti. Dále jetu lhůta, dokdy tak musí učinit.
- ostatní majetkové vypořádání: Zahrnuje vše, co ještě výše nebylo zmíněno. Je tu i prohlášení, že při uzavření dohody byli oba manželé seznámeni se zásadami pro režim společného jmění manželů, které upravují právní předpisy.
- závěrečné usnesení: Obsahuje informaci o tom, že oba účastníci podepsali dohodu na základě své svobodné vůle a že s jejím obsahem byli seznámeni. To stvrdí na závěr svými vlastnoručními podpisy.
Nedojde-li k dohodě, podává se návrh na sporný rozvod manželství.